P.O. Box 42824 – 00100
Nairobi
Kenya
Tel: (254-20) 2421801; 8025265
Fax: (254-20) 8025477
E-mail: info@ghanahighcom.or.ke
ghc@ghanahighcom.or.ke
chancery@ghanahighcom.or.ke

Contact Ghana in Kenya